Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.opsmalomice.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-11-26

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-02-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

Strona internetowa opsmalomice.pl spełnia wymagania w 90,17%

– niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.

– niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów,

– niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,

– jeden z elementów na stronie nie posiada unikalnego identyfikatora (identyfikator ten wystąpił już na stronie wcześniej)

– może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych),

– brak responsywności,

– kilka elementów wejściowych typu pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani przypisanej etykiety.

– niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe oraz procedura postępowania:

Dane kontaktowe do koordynatora ds. dostępności: Małgorzata Sendecka Burmistrz Małomic tel. 683769027, e-mail urząd@malomice.pl

Poprzez ww. kontakt można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo poinformować OPS o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek powinien zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno -komunikacyjnym, sposób kontaktu oraz preferowany sposób zapewnienia dostępności. Jeżeli osoba wnioskująca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jednocześnie informujemy, że z pracownikami OPS porozumiewać się można poprzez:

  • kontakt osobisty

  • kontakt telefoniczny,

  • kontakt fax,

  • kontakt sms,

  • drogą pocztową,

  • drogą mailową.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach znajduję się na ul. Fabrycznej 3 w budynku trzykondygnacyjnym na II piętrze. W budynku występują bariery architektoniczne. Przed wejściem do Ośrodka zamontowany jest domofon. Po naciśnięciu domofonu można skontaktować się z pracownikami OPS. Po wejściu na teren budynku można swobodnie przeprowadzić rozmowę z pracownikami OPS.

Na ścianie zewnętrznej budynku widnieje tablica z oznaczeniem instytucji.

W Ośrodku brak jest: tłumacza języka migowego, punktu informacyjnego z pętlą indukcyjną, systemu informacji o obiekcie dla osób niewidomych lub słabowidzących, schodowych wózków ewakuacyjnych. Schody na klatce schodowej nie posiadają stosownego oznaczenia krawędzi. Personel obiektu nie był przeszkolony z ewakuacji osób z niepełnosprawnością.