Świadczenie rodzicielskie

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1217) wprowadza nowe świadczenie rodzinne – „świadczenie rodzicielskie”.
Zgodnie z ustawą od 1 stycznia 2016r. świadczenie rodzicielskie:

Przysługuje osobom, które urodziły dziecko, przysposobiły lub objęły opieką dziecko,
a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego tj. osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym, studentom, osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych, rolnikom;

Przysługuje ojcu dziecka w przypadku: – skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka; – śmierci matki dziecka; – porzucenia dziecka przez matkę.

Przyznawane jest w wysokości 1000 zł miesięcznie.

Nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Przysługuje od dnia porodu dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka, jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka.

Przysługuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek o świadczenie rodzicielskie, jeżeli wniosek zostanie złożony po 3 miesiącach od urodzenia lub przysposobienia dziecka.

W przypadku, wniosku złożonego przez ojca dziecka, termin 3 miesięcy, jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę.

Przysługuje na okres:
52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Ważne:
W przypadku przysposobienia dziecka/objęcia dziecka opieką świadczenie rodzicielskie przysługuje nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych
świadczenie rodzicielskie przysługuje w kwocie pomniejszonej o kwotę pobieranego zasiłku dla bezrobotnych przez okres pobierania tego zasiłku.

Ważne:
Osobie, która składa wniosek przysługuje jedno świadczenie rodzicielskie bez względu
na liczbę wychowywanych (urodzonych/przysposobionych) dzieci.