Dodatki Energetyczne

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne( Dz. U z 2012r. poz. 1059), ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy- Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw( Dz. U. z 2013r., poz. 984), ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2013r. poz. 267).
Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY
Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:
• posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
• złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy
• zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO

W związku z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 22.04.2016 roku w sprawie wysokości dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. zmianie ulega wysokość w/w dodatku.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi: –        11,29 zł/miesiąc,
  2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi –                 15,68 zł/miesiąc,
  3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi –       18,81 zł/miesiąc.