Zasiłek stały na „nowych zasadach” od 1.01.2017

Rada Ministrów 4 listopada 2016 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, który przewiduje bardziej korzystne warunki przyznawania zasiłku osobom oczekującym na wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o przyznanie świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy.

Osoby takie będą mogły złożyć w ośrodku pomocy społecznej wniosek o przyznanie zasiłku stałego, do którego dołączą potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o przyznanie świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy. Ośrodek pomocy społecznej przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy i zawiesi postępowanie do czasu dostarczenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy, a w przypadku, gdy osoba nie będzie spełniała np. kryterium dochodowego, ośrodek pomocy społecznej odmówi przyznania zasiłku stałego.

Po otrzymaniu orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy, osoba ubiegająca się o zasiłek stały powinna złożyć orzeczenie w ośrodku pomocy społecznej w okresie 60 dni od jego otrzymania. Ośrodek  przyzna zasiłek stały wstecz od miesiąca, w którym złożono wniosek  o przyznanie zasiłku stałego wraz z wyżej wymienionym potwierdzeniem.

Złożenie orzeczenia po upływie 60 dni od dnia jego otrzymania będzie skutkować przyznaniem zasiłku stałego od miesiąca, w którym dostarczono orzeczenie.

W okresie oczekiwania na wydanie orzeczenia osoba będzie mogła otrzymywać świadczenie w postaci zasiłku okresowego z urzędu, bez konieczności składania wniosku o jego przyznanie. W ten sposób osoba spełniająca warunki do objęcia pomocą społeczną nie zostanie pozbawiona niezbędnych środków utrzymania.

Na mocy przepisu przejściowego analogiczna procedura będzie stosowana do osób, które złożą wniosek o przyznanie zasiłku stałego przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed 1 stycznia 2017 r.  Osoby takie będą miały również 60 dni na dostarczenie wskazanego powyżej potwierdzenia bez żadnych konsekwencji dla późniejszej daty ustalenia prawa do zasiłku stałego.

Regulacja zawarta w planowanym projekcie ustawy przyczyni się do zapewnienia gwarancji osobom, które będąc niezdolnymi do pracy lub niepełnosprawnymi, lecz nie posiadając odpowiedniego orzeczenia  stwierdzającego  ten fakt,oczekują dłuższy czas na wydanie takiego orzeczenia. Projektowane przepisy pozwolą z jednej strony na objęcie osób oczekujących na orzeczenie stosowną pomocą w postaci zasiłku okresowego, z drugiej strony umożliwią tym osobom uzyskanie zasiłku stałego za okres oczekiwania na orzeczenie.

Zakłada się, że projektowana ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

Ustawa wdraża wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2015 r. (sygn. akt SK 19/14), w którym Trybunał orzekł o niezgodności z Konstytucją art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej w zakresie, w jakim stanowi, że w wypadku wniosku o przyznanie zasiłku stałego osobie całkowicie niezdolnej do pracy, legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i niemającej innych środków utrzymania, prawo do zasiłku ustala się począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

Źródło:http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,8365,zasilek-staly-na-nowych-zasadach.html

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MAŁOMICACH ORAZ EUROPEJSKA FUNDACJA LUDZI DOBREJ WOLI „SERDECZNA POMOC”

INFORMUJE, IŻ WYDAWANIE ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU POMOC ŻYWNOŚCIOWA ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 15-11-2016
W GODZ. OD 10.00 DO 14.00

Wydawanie skierowań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach informuje, iż wydawane są skierowania do otrzymania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Skierowania można otrzymać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 10.00 i od godz. 15.00 do 15.30 pokój nr 204.

Nadmienić należy, iż pomoc adresowana jest do osób spełniających kryteria dochodowe tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie

 

Numery wewnętrzne Ośrodka Pomocy Społecznej

Informujemy, iż od dnia dzisiejszego osoby dzwoniące do tut. Ośrodka mają możliwość wyboru numerów wewnętrznych, które bezpośrednio łączą rozmowę do pracowników poszczególnych działów.

Numery wewnętrzne Ośrodka:

102 – asystenci rodziny

103 – pracownicy socjalni

104 – świadczenia z FA oraz świadczenia z pomocy społecznej

105 – świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, dodatki mieszkaniowe

106 – księgowość

108 –  sygnał faksu

W przypadku braku wyboru numeru wew. rozmowa zostanie przekierowana do sekretariatu Ośrodka.

Informacja dotycząca przyznawania i wypłacania zasiłków rodzinnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego w nowym okresie zasiłkowym 2016/2017

Od dnia 1 listopada 2016 r. – zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.) – rozpocznie się nowy okres zasiłkowy (2016/2017) przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych. Nowy okres zasiłkowy obejmuje miesiące od listopada 2016 r. do października 2017 r.

Wypełnione, kompletne wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami można składać od dnia    1 września 2016 r.

WAŻNE!

Aby zachować ciągłość wypłat zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego wniosek w sprawie ustalenia uprawnień do ww. świadczeń na okres zasiłkowy 2016/2017 należy złożyć do dnia 30 września 2016 r.

Jeżeli wniosek wpłynie do tut. Ośrodka w okresie od dnia 1 października 2016r. do dnia 30 listopada 2016r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia 2016 r.

 

UWAGA!

Po raz pierwszy w dochodzie rodziny trzeba będzie uwzględnić kwoty otrzymane w 2015 roku na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, chodzi o część kwoty ulgi prorodzinnej.

Ponadto od 1 października 2016 r. katalog dochodu utraconego i uzyskanego będzie powiększony o utratę/uzyskanie dochodu spowodowaną utratą/uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2016/2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach informuje, iż wnioski o ustalenie prawa od świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 są przyjmowanie od dnia 01.08.2016r.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganą dokumentacją do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2016 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami  w okresie od dn. 1 września 2016 r. do dn. 31 października 2016 r, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2016r.

1 2 3