Fundacja Poland Business Run ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Fundacja Poland Business Run zaprasza osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe do złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej na:

  • zakup protez,
  • zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
  • turnusy rehabilitacyjne,
  • pomoc psychologiczną,
  • pomoc prawną,
  • specjalistyczne konsultacje medyczne.

O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne ruchowo oraz organizacje pozarządowe opiekujące się osobami niepełnosprawnymi ruchowo. Wszyscy zainteresowani taką formą pomocy zobligowani są do wypełnienia wniosku pomocowego, który wraz z załącznikami i regulaminem naboru wniosków znajduje się pod adresem http://www.polandbusinessrun.pl/pl/zostan-beneficjentem.

Komplet wypełnionych dokumentów należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Poland Business Run, ul Siemiradzkiego 17/2, 31-137 Kraków w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2017r. (decyduje data stempla pocztowego). Wszystkie wnioski, które wypłyną do Fundacji w wyznaczonym terminie będą rozpatrywane przez komisję oceny wniosków.

 Na pytania dotyczące naboru wniosków pomocowych odpowiadają specjaliści z działu wsparcia Fundacji Poland Business Run dyżurujący pod numerem tel. 504 458 979 (telefon czynny od godziny 9.00- 14.00) lub mailem wsparcie@polandbusinessrun.pl

Środki finansowe przeznaczone na pomoc osobom potrzebującym pochodzą z organizowanego w formie sztafety największego charytatywnego biegu biznesowego. W tym roku odbędzie się po raz szósty dnia 3 września w siedmiu miastach Polski – Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku – na starcie pojawią się pracownicy firm, aby pomóc osobom z niepełnosprawnością ruchową, także osobom po amputacji. Dochód z biegu zostaje przeznaczony na zakup protez lub innego zaopatrzenia ortopedycznego dla osób z niepełnosprawnością ruchową, a także na rehabilitację i w razie potrzeby na konsultacje psychologiczne dla podopiecznych Fundacji Poland Business Run oraz lokalnych stowarzyszeń i fundacji.

Źródło: http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/aktualnosci_polityka_spoleczna/Fundacja_Poland_Business_Run_oglasza_nabor_wnioskow_o_przyznanie_pomocy_finansowej_dla_osob_niepelnosprawnych_ruchowo/idn:16870.html

Zasiłek stały na „nowych zasadach” od 1.01.2017

W dniu 28 grudnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2174 została ogłoszona ustawa  z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

Ustawa wprowadza zmianę do art. 106 ustawy o pomocy społecznej regulując  warunki przyznawania zasiłku stałego osobom oczekującym na wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o przyznanie świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy.

W/w. osoby mogą złożyć w ośrodku pomocy społecznej wniosek o przyznanie zasiłku stałego, do którego dołączą potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o przyznanie świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy (np. renty). Ośrodek pomocy społecznej przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy i zawiesi postępowanie do czasu dostarczenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy, a w przypadku, gdy osoba nie będzie spełniała np. kryterium dochodowego, ośrodek pomocy społecznej odmówi przyznania zasiłku stałego.

Po otrzymaniu orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy, osoba ubiegająca się o zasiłek stały powinna złożyć orzeczenie w ośrodku pomocy społecznej w okresie 60 dni od jego otrzymania. Ośrodek  przyzna zasiłek stały wstecz od miesiąca, w którym złożono wniosek  o przyznanie zasiłku stałego wraz z wyżej wymienionym potwierdzeniem.

Złożenie orzeczenia po upływie 60 dni od dnia jego otrzymania będzie skutkować przyznaniem zasiłku stałego od miesiąca, w którym dostarczono orzeczenie.

W okresie oczekiwania na wydanie orzeczenia osoba będzie mogła otrzymywać świadczenie w postaci zasiłku okresowego z urzędu, bez konieczności składania wniosku o jego przyznanie. W ten sposób osoba spełniająca warunki do objęcia pomocą społeczną nie zostanie pozbawiona niezbędnych środków utrzymania.

Godziny przyjęć terapeutów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach informuje, iż
w miesiącu kwietniu 2017r. harmonogram pracy terapeutów
w Punkcie Konsultacyjnym przedstawia się następująco:

24.04.2017 Krystyna Michałów godz.10.00 – 14.00
25.04.2017 Krzysztof Dziadkiewicz godz. 13.00 – 16.00

Program Pomocy Dzieciom

Program Pomocy Dzieciom został utworzony w 2013 roku i jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego oraz innych całodobowych, specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych podtrzymujących funkcje życiowe.

O stypendium mogą wnioskować rodziny, których dzieci nie ukończyły 25 roku życia. W sytuacji gdy stypendysta kontynuuje udział w programie, wówczas kryterium wiekowe nie obowiązuje. Jest to program stypendialny, co oznacza, że rodziny deklarują gotowość, by wykorzystać wszystkie własne możliwości pokonania trudności.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie https://www.spes.org.pl/co-robimy/program-pomocy-dzieciom

Źródło informacji: https://www.spes.org.pl/co-robimy/program-pomocy-dzieciommin

Realizacja zadań wynikających z ustawy „Za życiem”

Z dniem 1 stycznia br. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2016r., poz. 1860) oraz uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2016 r., poz. 1250). Program „Za życiem” jest programem kompleksowego wsparcia rodzin, w szczególności:

• wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

• opieki, w tym paliatywnej lub rehabilitacji dzieci,

• wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin w przypadku ciąży powikłanej,

• pomocy w zabezpieczeniu szczególnych potrzeb, w tym mieszkaniowych, rodzin z dzieckiem posiadającym stosowne zaświadczenie.

Istotną rolę będzie tutaj pełnił asystent rodziny, do zadań którego należy:

• wsparcie i towarzyszenie emocjonalne,

• zapoznanie kobiety w ciąży i/lub rodziny z Informatorem „Uprawnienia w ramach ustawy dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 16.02.2017 roku, dotyczącym możliwości wsparcia (przekazanie informacji i szczegółowe omówienie),

• opracowanie wspólnie z kobietą w ciąży i/lub rodziną indywidualnego katalogu możliwego wsparcia,

• koordynacja poradnictwa i wsparcia dla kobiet i/lub rodziny,

• występowanie przez asystenta rodziny w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów (z wyłączeniem świadczeniodawców) w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia.

Zadania asystenta rodziny wynikające z realizacji ustawy „Za życiem” zostały wpisane do ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 15 ust. 13a), jako głównej ustawy wyznaczającej rolę, zakres działań i organizację pracy asystentów.

Oprócz ww. działań rodzinie z dzieckiem, u którego zostanie zdiagnozowane ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalna choroba zagrażająca jego życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł.

Dodatkowe informacje na temat programu dostępne są na stronie:
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/

 

 

 

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

Tegoroczna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości odbędzie się w dniach od 20 do 26 lutego. Obchody „Tygodnia” są związane z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Mają one zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc, podkreślić potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

 

 

Grafik dyżurów

 

 

20.02.br

Poniedziałek

godz. 12:00 – 15:30

Terapeuta ds. uzależnień  

Krystyna Michałów

 

21.02.br.

Wtorek

godz. 8.00 – 10:00 i od 13.00 do 15.30

 

 

Przedstawiciel Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie

 

 

 

Agnieszka Kwiatkowska

 

22.02.br

Środa

godz. 12:00 – 15:00

 

Przedstawiciel OPS

Paweł Graf
 

23.02.br.

Czwartek

godz. 8.00 – 10:00

 

Przedstawiciel OPS

Monika Gałgus
 

24.02.br.

Piątek

godz. 8:00 – 11:00

 

Przedstawiciele OPS

 

 

Martyna Kubisiak

Paweł Graf

 

 

 

 

Porady udzielane są w pok. 200, 204, 205

1 2 3 5