„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

Tegoroczna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości odbędzie się w dniach od 20 do 26 lutego. Obchody „Tygodnia” są związane z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Mają one zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc, podkreślić potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

 

 

Grafik dyżurów

 

 

20.02.br

Poniedziałek

godz. 12:00 – 15:30

Terapeuta ds. uzależnień  

Krystyna Michałów

 

21.02.br.

Wtorek

godz. 8.00 – 10:00 i od 13.00 do 15.30

 

 

Przedstawiciel Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie

 

 

 

Agnieszka Kwiatkowska

 

22.02.br

Środa

godz. 12:00 – 15:00

 

Przedstawiciel OPS

Paweł Graf
 

23.02.br.

Czwartek

godz. 8.00 – 10:00

 

Przedstawiciel OPS

Monika Gałgus
 

24.02.br.

Piątek

godz. 8:00 – 11:00

 

Przedstawiciele OPS

 

 

Martyna Kubisiak

Paweł Graf

 

 

 

 

Porady udzielane są w pok. 200, 204, 205

Przetarg nieograniczony na posiłki dla osób dorosłych

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach informuje, iż na stronie http://opsmalomice.ssid.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/ zamieszczono przetarg nieograniczony na „Dostawę i wydawanie około 20.000 gorących posiłków składających się z dwóch dań, tj. zupy i drugiego dania w celu dożywiania osób dorosłych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach w 2017r.” realizowany ze środków finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach w obiekcie wskazanym przez Wykonawcę w mieście Małomice.

UWAGA

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, iż w zakładce przetargi- zapytanie ofertowe umieszczono zapytanie dotyczące świadczenia usług pogrzebowych na rok 2017.

Szczegóły na stronie : http://opsmalomice.pl/index.php/przetargi/zapytania-ofertowe/

Zasiłek stały na „nowych zasadach” od 1.01.2017

Rada Ministrów 4 listopada 2016 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, który przewiduje bardziej korzystne warunki przyznawania zasiłku osobom oczekującym na wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o przyznanie świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy.

Osoby takie będą mogły złożyć w ośrodku pomocy społecznej wniosek o przyznanie zasiłku stałego, do którego dołączą potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o przyznanie świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy. Ośrodek pomocy społecznej przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy i zawiesi postępowanie do czasu dostarczenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy, a w przypadku, gdy osoba nie będzie spełniała np. kryterium dochodowego, ośrodek pomocy społecznej odmówi przyznania zasiłku stałego.

Po otrzymaniu orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy, osoba ubiegająca się o zasiłek stały powinna złożyć orzeczenie w ośrodku pomocy społecznej w okresie 60 dni od jego otrzymania. Ośrodek  przyzna zasiłek stały wstecz od miesiąca, w którym złożono wniosek  o przyznanie zasiłku stałego wraz z wyżej wymienionym potwierdzeniem.

Złożenie orzeczenia po upływie 60 dni od dnia jego otrzymania będzie skutkować przyznaniem zasiłku stałego od miesiąca, w którym dostarczono orzeczenie.

W okresie oczekiwania na wydanie orzeczenia osoba będzie mogła otrzymywać świadczenie w postaci zasiłku okresowego z urzędu, bez konieczności składania wniosku o jego przyznanie. W ten sposób osoba spełniająca warunki do objęcia pomocą społeczną nie zostanie pozbawiona niezbędnych środków utrzymania.

Na mocy przepisu przejściowego analogiczna procedura będzie stosowana do osób, które złożą wniosek o przyznanie zasiłku stałego przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed 1 stycznia 2017 r.  Osoby takie będą miały również 60 dni na dostarczenie wskazanego powyżej potwierdzenia bez żadnych konsekwencji dla późniejszej daty ustalenia prawa do zasiłku stałego.

Regulacja zawarta w planowanym projekcie ustawy przyczyni się do zapewnienia gwarancji osobom, które będąc niezdolnymi do pracy lub niepełnosprawnymi, lecz nie posiadając odpowiedniego orzeczenia  stwierdzającego  ten fakt,oczekują dłuższy czas na wydanie takiego orzeczenia. Projektowane przepisy pozwolą z jednej strony na objęcie osób oczekujących na orzeczenie stosowną pomocą w postaci zasiłku okresowego, z drugiej strony umożliwią tym osobom uzyskanie zasiłku stałego za okres oczekiwania na orzeczenie.

Zakłada się, że projektowana ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

Ustawa wdraża wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2015 r. (sygn. akt SK 19/14), w którym Trybunał orzekł o niezgodności z Konstytucją art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej w zakresie, w jakim stanowi, że w wypadku wniosku o przyznanie zasiłku stałego osobie całkowicie niezdolnej do pracy, legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i niemającej innych środków utrzymania, prawo do zasiłku ustala się począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

Źródło:http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,8365,zasilek-staly-na-nowych-zasadach.html

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MAŁOMICACH ORAZ EUROPEJSKA FUNDACJA LUDZI DOBREJ WOLI „SERDECZNA POMOC”

INFORMUJE, IŻ WYDAWANIE ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU POMOC ŻYWNOŚCIOWA ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 21-02-2017
W GODZ. OD 10.00 DO 14.00

1 2 3 4