Informacja dotycząca przyznawania i wypłacania zasiłków rodzinnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego w nowym okresie zasiłkowym 2016/2017

Od dnia 1 listopada 2016 r. – zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.) – rozpocznie się nowy okres zasiłkowy (2016/2017) przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych. Nowy okres zasiłkowy obejmuje miesiące od listopada 2016 r. do października 2017 r.

Wypełnione, kompletne wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami można składać od dnia    1 września 2016 r.

WAŻNE!

Aby zachować ciągłość wypłat zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego wniosek w sprawie ustalenia uprawnień do ww. świadczeń na okres zasiłkowy 2016/2017 należy złożyć do dnia 30 września 2016 r.

Jeżeli wniosek wpłynie do tut. Ośrodka w okresie od dnia 1 października 2016r. do dnia 30 listopada 2016r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia 2016 r.

 

UWAGA!

Po raz pierwszy w dochodzie rodziny trzeba będzie uwzględnić kwoty otrzymane w 2015 roku na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, chodzi o część kwoty ulgi prorodzinnej.

Ponadto od 1 października 2016 r. katalog dochodu utraconego i uzyskanego będzie powiększony o utratę/uzyskanie dochodu spowodowaną utratą/uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2016/2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach informuje, iż wnioski o ustalenie prawa od świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 są przyjmowanie od dnia 01.08.2016r.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganą dokumentacją do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2016 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami  w okresie od dn. 1 września 2016 r. do dn. 31 października 2016 r, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2016r.

KOMUNIKAT

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach informuje, iż od 6 czerwca 2016r. obowiązują dotychczasowe godziny przyjęć interesantów w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

PONIEDZIAŁEK 7.30-15.30

WTOREK 7.30-15.30

ŚRODA 7.30-13.00

CZWARTEK 7.30-13.00

PIĄTEK 7.30-13.00

Przyłącz się do Akcji CZYSTY ANIOŁEK

 czysty_aniolek2 Akcja ta ma na celu zbiórkę środków czystości dla dzieci z najuboższych rodzin i przekazanie ich do najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zbieramy: mydła, szampony, ręczniki, pasty i szczoteczki do zębów.

Honorowy patronat nad akcją objął Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

Na terenie Naszej Gminy środki czystości można dostarczać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 do OPS ul. Fabryczna 3.

Akcja trwa do 10 czerwca 2016!!!!!!!!!!

Rozstrzygnięcie konkursu „Jestem na TAK-akceptuję osoby z zaburzeniami psychicznymi”

DSCN3692

W dniu 21 marca 2016r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Chichach odbyło się rozstrzygnięcie konkursu  „Jestem na TAK-akceptuję osoby z zaburzeniami psychicznymi”.

W konkursie nadesłano 9 prac konkursowych w dniu 2 marca 2016 komisja konkursowa wybrała z pośród nadesłanych prac najlepszą trójkę a oto ona:

 
I miejsce MAGDALENA PAWLICKA SP CHICHY
II miejsce ADRIAN ZAGÓRSKI SP CHICHY
III miejsce ANASTAZJA CHMAJ SP CHICHY
Pragniemy również poinformować, iż celem zorganizowanego konkursu było: promocja zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, a także kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.
DSCN3683DSCN3690
DSCN3686

Paweł Gorzków wygrywa konkurs na logo naszego Ośrodka !!!

Logo_OPS_w_Małomicach_1_kolorNa przełomie roku 2015 Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach ogłosił konkurs na logo Ośrodka. Do 15 marca 2016r. wpłynęły 2 prace konkursowe. Kilka dni po zakończeniu konkursu odbył się wybór najlepszej pracy.

Komisja konkursowa postanowiła wybrać przedstawiony projekt przez Pana Pawła Gorzków zam. w Małomicach.

Jednocześnie jeszcze raz chcielibyśmy podziękować i pogratulować panu Pawłowi za swój autorski projekt. Mamy nadzieję, ze będzie on nam służył przez wiele wiele lat :).

Klika słów o naszym logo napisane przez Pana Pawła Gorzków:

Elementy logo stanowi pięć nieregularnych figur w geometrycznych wraz z pięcioma  okręgami, stanowiących w całości  duży okrąg. Dodatkowym elementem logo jest napis – Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach. Figury wraz z napisem tworzą poziomą grafikę – logo.

Lewa część logo została wykonana w formie okręgu, który jest figurą symetryczną
(z nieskończoną osią symetrii), symbolizuje  ona również ład i porządek. Nieregularne figury geometryczne wraz z małymi okręgami (w kolorach zieleni) przedstawiają postacie mieszkańców (czterech – liczba przypadkowa). Górna figura w kolorze czerwono-żółtym nawiązuje do Gminy Małomice, wskazując jednocześnie, że gminę tworzą ludzie. Rozpostarte ramiona górnego symbolu człowieka (gminy) symbolizują przyjacielski, pomocny stosunek względem innych mieszkańców, których z kolei symbole wskazują podniesioną jedną rękę ku górze na znak radości.

Napis w prawej części logo wskazuje konkretny podmiot, którego dotyczy logo – Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach. Dodatkowo pogrubione zostały pierwsze litery nazwy tj. OPS, które są znane mieszkańcom, jak również powszechnie używane na co dzień.

W całym logo dominują odcienie zieleni. Symbol w górnej części logo (czerwono-żółta postać z rozpostartymi ramionami) kolorami nawiązuje do kolorów herbu Małomic.

W logo użyto kilku odcieni zieleni, zamiast jednego co ma dwoiste znaczenie .

Małomice zlokalizowane są na skraju kompleksu leśnego-Borów Dolnośląskich,a więc miasto i gminę otacza przyroda leśna – zróżnicowana zieleń, stąd różne odcienie zieleni użytej w logo. Różnorodność odcieni została również użyta celem uzyskania  bardziej urozmaiconej grafiki. Ponadto kolor zielony symbolizuje równowagę, towarzyskość i przyjaźń a także harmonię i naturę. Zielony jest także kolorem nadziei, do którego zwykle mamy pozytywne nastawienie.

Rodziny wspierające-informacje

imagesRodziny wspierające

Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązany jest Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do realizacji zadań związanych ze wspieraniem rodziny, przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

W ramach tej działalności, w Ośrodku pracują Asystenci Rodziny, świadcząc specjalistyczne wsparcie rodzinom z dziećmi, które z różnych przyczyn zagrożone są trafieniem do pieczy zastępczej.

 Osobnym, aczkolwiek mocno związanym z asystą rodziny zadaniem, jest uruchomienie działań tzw. rodzin wspierających, które są zupełnie nowym pomysłem na wsparcie osób, korzystających z pomocy społecznej z powodu trudności w rodzinach i w opiece nad dziećmi.

Rodziny wspierające, które spełniają wymagania formalne i uzyskają możliwość pełnienia tej roli, wykonują ja na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej a przedstawicielem rodziny. Porozumienie to określa, jakie ma zadania rodzina wspierająca, na jakiej zasadzie współpracuje z rodziną wspieraną, jakimi dysponuje narzędziami. Zgodnie z zasadami pracy rodzin wspierających i na mocy porozumienia, rodziny wspierające otrzymują zwrot kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Zadaniem rodzin wspierających jest pomoc rodzinom, które mają trudności w opiece i wychowaniu dzieci jak również w szeroko pojętym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Są to rodziny objęte wsparciem asystentów rodziny, w których np. występuje bezrobocie, słaba motywacja do zmian i inne, uniemożliwiające samodzielne funkcjonowanie.

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci.

Należy przy tym pamiętać, że rodzina wspierająca nie realizuje swoich działań zawodowo – jest to raczej forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci na podstawie własnej chęci pomocy innym, tworząc tym samym siatkę wsparcia społecznego.

Rodzina wspierająca zajmuje się w szczególności:

-organizowaniem czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych,

-wypracowaniem nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,

-pomocą dzieciom w nauce,

-udzielaniem wskazówek w takich kwestiach jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej czy racjonalne prowadzenie budżetu domowego,

-utrzymywaniem stałego kontaktu z rodziną wspieraną i z OPS.

Kandydaci na rodziny wspierające, po zgłoszeniu swojej gotowości do udziału w procesie pomocy rodzinom wspieranym (umotywowany wniosek), przejdą następującą ścieżkę rekrutacji:

-udzielenie wywiadu środowiskowego w swoim miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,

-uzyskanie pozytywnego wyniku badania psychologicznego oraz motywacji do podjęcia współpracy (badanie przeprowadzone w siedzibie OPS przez psychologów),

-uzyskanie pozytywną opinię Kierownika Ośrodka,

-podpisanie umowy, na podstawie której rodziny wspierające będą mogły rozpocząć pracę oraz uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje rodzinie wspierającej:

-umowę na realizację zadań rodziny wspierającej, podpisywaną przez rodzinę i Ośrodek Pomocy Społecznej,

-zwrot kosztów związanych z udzielaniem wsparcia,

-pomoc asystentów rodzin wspieranych, wsparcie psychologiczne i poradnictwo rodzinne,

-możliwość udziału w zajęciach doszkalających i podnoszących umiejętności własne oraz superwizję.

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z OPS ul. Fabryczna 3 67-320 Małomice te. 683769037 e-mail ops@malomice.pl

1 5 6 7 8 9