KLAZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MAŁOMICACH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Fabryczna 3 67-320 Małomice

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@opsmalomice.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań OPS – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r oraz[1]:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
 • Inne jakie………………………………………………………………..

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem  jest obligatoryjne.

[1] Właściwe zaznaczyć