Dobry start

dobry start

300 złotych – tyle wyniesie świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Świadczenie jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Jak dostać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek składa się w tej samej instytucji, która zajmuje się wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+”, tj. urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start, a w przypadku ubiegania się o świadczenie na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej albo ubiegania się o świadczenie przez osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą – w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start.

Kiedy złożyć wniosek?

Wnioski będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia do 30 listopada 2018 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada 2018 r. przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl , przez bankowość elektroniczną banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

UWAGA: Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.

Zródło https://www.lubuskie.uw.gov.pl/aktualnosci/wydarzenia/Rzadowy_Program_Dobry_Start_dla_ucznia/idn:18487.html

 

KLAZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MAŁOMICACH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Fabryczna 3 67-320 Małomice

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@opsmalomice.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań OPS – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r oraz[1]:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
 • Inne jakie………………………………………………………………..

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem  jest obligatoryjne.

[1] Właściwe zaznaczyć

Dyżur dzielnicowego

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, iż od dnia 10-01-2018 wprowadzony został w naszym Ośrodku dyżur Dzielnicowego z Komisariatu Policji w Szprotawie pana Damiana Wójcik.

Dyżur odbywać się będzie w każdą środę od 12.00 do 15.00 pokój 201.

Zapytanie ofertowe

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę talonów (bonów towarowych) dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach, w tym osób pobierających świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na sprzedaż artykułów spożywczych, higienicznych i chemii gospodarczej.

Szczegóły zapytania dostępne na stronie http://opsmalomice.pl/index.php/przetargi/zapytania-ofertowe/

1 2 3 4 5 10