Komunikat w sprawie wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zmiany od 1 sierpnia 2017 r.

W związku z uchwaleniem w dniu 7 lipca 2017 r. przez Sejm ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin uprzejmie informuję, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. wzory wniosków o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do ww. wniosków, nie będą już określane w formie powszechnie obowiązujących wzorów zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do odpowiednio ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W nowych rozporządzeniach wykonawczych do ww. ustaw, które zaczną obowiązywać od dnia 1 sierpnia 2017 r., zostanie określony – tak jak dotychczas – sposób i tryb postępowania oraz – co jest nowym rozwiązaniem – podstawowy zakres informacji, jakie mają zostać zawarte we wniosku o ustalenie prawa do ww. świadczeń oraz załączników.

W celu zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji ww. świadczeń, poniżej zostały zamieszczone przykładowe wzory wniosków oraz załączników zgodne z obowiązującym od 1 sierpnia 2017 r. stanem prawnym, zalecane do wykorzystania przez organy właściwe realizujące ww. świadczenia (w oparciu o zakres danych zawartych w ww. przykładowych i zalecanych do wykorzystania wnioskach i załącznikach, opracowane będą również funkcjonalności systemów dziedzinowych wykorzystywanych przez organy właściwe od dnia 1 sierpnia 2017 r.).

Istotne jest, że w związku z odmiennym stanem prawnym, który od 1 sierpnia 2017 r. regulował będzie przyznawanie ww. świadczeń na trwający jeszcze okres świadczeniowy/zasiłkowy 2016/2017 (w stosunku do stanu prawnego, który będzie obowiązywał również od dnia 1 sierpnia 2017 r., ale dotyczył będzie wniosków na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018), zostały zamieszczone obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2017 r., zarówno wzory wniosków na bieżący okres świadczeniowy/zasiłkowy 2016/2017, jak i na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018.

Jednocześnie należy podkreślić, że uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin będzie jeszcze przedmiotem prac Senatu. W przypadku ewentualnych zmian w ww. ustawie zamieszczone wzory wniosków i wzory załączników mogą ulec zmianie.

Niezwłocznie po zakończeniu procesu legislacyjnego i publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw RP ww. wzory wniosków i załączników zostaną opublikowane także w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Źródło: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Informacja w sprawie wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zmiany od 1 sierpnia 2017 r.

W związku z uchwaleniem w dniu 7 lipca 2017 r. przez Sejm ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin uprzejmie informuję, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. obowiązywały będą nowe wnioski (na okres zasiłkowy 2017/2018) o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Z uwagi na zaistniałą sytuację informuje, iż wnioski dostępne będą w tut. Ośrodku po 24 lipca 2017r. Po tym terminie wnioski odbierać będzie można osobiście w OPS oraz pobrać będzie można na stronie internetowej www.opsmalomice.pl

 

Zmiana godzin pracy OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od 26-06-2017 do 31-08-2017 czynny będzie w godzinach od 6.30 do 14.30.

Godziny przyjęć interesantów przez okres wakacyjny:

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO:

PONIEDZIAŁEK-WTOREK od 6.30 do 14.30
ŚRODA-PIĄTEK 6.30 DO 13.00

SEKCJA DODATKÓW MIESZKANIOWYCH:

PONIEDZIAŁEK-WTOREK od 6.30 do 14.30
ŚRODA-PIĄTEK 6.30 DO 13.00

SEKCJA PRACY SOCJALNEJ – PRACOWNICY SOCJALNI

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK OD 6.30 DO 9.30 I OD 14.00 DO 14.30

Zapytanie ofertowe

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę talonów (bonów towarowych) dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach, w tym osób pobierających świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na sprzedaż artykułów spożywczych, higienicznych i chemii gospodarczej.

Szczegóły zapytania dostępne na stronie

http://opsmalomice.pl/index.php/przetargi/zapytania-ofertowe/

Harmonogram pracy terapeutów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach informuje, iż
w miesiącu maju 2017r. harmonogram pracy terapeutów
w Punkcie Konsultacyjnym przedstawia się następująco:

Krystyna Michałów 08.05.2017r  godz. 10.00 – 14.00

Krzysztof Dziadkiewicz 17.05.2017r godz. 13.00 – 16.00

Krystyna Michałów 22.05.2017r godz. 10.00 – 14.00

Krzysztof Dziadkiewicz 31.05.2017r godz. 08.00 – 11.00

Nabór kandydatów do pracy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach informuje, iż prowadzony jest nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małomicach – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
– umowa zlecenie na czas określony. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://opsmalomice.pl/index.php/kadra/ogloszenia-o-naborze/attachment/20170501192423/

Fundacja Poland Business Run ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Fundacja Poland Business Run zaprasza osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe do złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej na:

  • zakup protez,
  • zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
  • turnusy rehabilitacyjne,
  • pomoc psychologiczną,
  • pomoc prawną,
  • specjalistyczne konsultacje medyczne.

O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne ruchowo oraz organizacje pozarządowe opiekujące się osobami niepełnosprawnymi ruchowo. Wszyscy zainteresowani taką formą pomocy zobligowani są do wypełnienia wniosku pomocowego, który wraz z załącznikami i regulaminem naboru wniosków znajduje się pod adresem http://www.polandbusinessrun.pl/pl/zostan-beneficjentem.

Komplet wypełnionych dokumentów należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Poland Business Run, ul Siemiradzkiego 17/2, 31-137 Kraków w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2017r. (decyduje data stempla pocztowego). Wszystkie wnioski, które wypłyną do Fundacji w wyznaczonym terminie będą rozpatrywane przez komisję oceny wniosków.

 Na pytania dotyczące naboru wniosków pomocowych odpowiadają specjaliści z działu wsparcia Fundacji Poland Business Run dyżurujący pod numerem tel. 504 458 979 (telefon czynny od godziny 9.00- 14.00) lub mailem wsparcie@polandbusinessrun.pl

Środki finansowe przeznaczone na pomoc osobom potrzebującym pochodzą z organizowanego w formie sztafety największego charytatywnego biegu biznesowego. W tym roku odbędzie się po raz szósty dnia 3 września w siedmiu miastach Polski – Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku – na starcie pojawią się pracownicy firm, aby pomóc osobom z niepełnosprawnością ruchową, także osobom po amputacji. Dochód z biegu zostaje przeznaczony na zakup protez lub innego zaopatrzenia ortopedycznego dla osób z niepełnosprawnością ruchową, a także na rehabilitację i w razie potrzeby na konsultacje psychologiczne dla podopiecznych Fundacji Poland Business Run oraz lokalnych stowarzyszeń i fundacji.

Źródło: http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/aktualnosci_polityka_spoleczna/Fundacja_Poland_Business_Run_oglasza_nabor_wnioskow_o_przyznanie_pomocy_finansowej_dla_osob_niepelnosprawnych_ruchowo/idn:16870.html

1 2 3 4 5 6 9