Zmiana godzin pracy OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od 26-06-2017 do 31-08-2017 czynny będzie w godzinach od 6.30 do 14.30.

Godziny przyjęć interesantów przez okres wakacyjny:

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO:

PONIEDZIAŁEK-WTOREK od 6.30 do 14.30
ŚRODA-PIĄTEK 6.30 DO 13.00

SEKCJA DODATKÓW MIESZKANIOWYCH:

PONIEDZIAŁEK-WTOREK od 6.30 do 14.30
ŚRODA-PIĄTEK 6.30 DO 13.00

SEKCJA PRACY SOCJALNEJ – PRACOWNICY SOCJALNI

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK OD 6.30 DO 9.30 I OD 14.00 DO 14.30

Zapytanie ofertowe

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę talonów (bonów towarowych) dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach, w tym osób pobierających świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na sprzedaż artykułów spożywczych, higienicznych i chemii gospodarczej.

Szczegóły zapytania dostępne na stronie

http://opsmalomice.pl/index.php/przetargi/zapytania-ofertowe/

Harmonogram pracy terapeutów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach informuje, iż
w miesiącu maju 2017r. harmonogram pracy terapeutów
w Punkcie Konsultacyjnym przedstawia się następująco:

Krystyna Michałów 08.05.2017r  godz. 10.00 – 14.00

Krzysztof Dziadkiewicz 17.05.2017r godz. 13.00 – 16.00

Krystyna Michałów 22.05.2017r godz. 10.00 – 14.00

Krzysztof Dziadkiewicz 31.05.2017r godz. 08.00 – 11.00

Nabór kandydatów do pracy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach informuje, iż prowadzony jest nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małomicach – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
– umowa zlecenie na czas określony. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://opsmalomice.pl/index.php/kadra/ogloszenia-o-naborze/attachment/20170501192423/

Fundacja Poland Business Run ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Fundacja Poland Business Run zaprasza osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe do złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej na:

  • zakup protez,
  • zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
  • turnusy rehabilitacyjne,
  • pomoc psychologiczną,
  • pomoc prawną,
  • specjalistyczne konsultacje medyczne.

O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne ruchowo oraz organizacje pozarządowe opiekujące się osobami niepełnosprawnymi ruchowo. Wszyscy zainteresowani taką formą pomocy zobligowani są do wypełnienia wniosku pomocowego, który wraz z załącznikami i regulaminem naboru wniosków znajduje się pod adresem http://www.polandbusinessrun.pl/pl/zostan-beneficjentem.

Komplet wypełnionych dokumentów należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Poland Business Run, ul Siemiradzkiego 17/2, 31-137 Kraków w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2017r. (decyduje data stempla pocztowego). Wszystkie wnioski, które wypłyną do Fundacji w wyznaczonym terminie będą rozpatrywane przez komisję oceny wniosków.

 Na pytania dotyczące naboru wniosków pomocowych odpowiadają specjaliści z działu wsparcia Fundacji Poland Business Run dyżurujący pod numerem tel. 504 458 979 (telefon czynny od godziny 9.00- 14.00) lub mailem wsparcie@polandbusinessrun.pl

Środki finansowe przeznaczone na pomoc osobom potrzebującym pochodzą z organizowanego w formie sztafety największego charytatywnego biegu biznesowego. W tym roku odbędzie się po raz szósty dnia 3 września w siedmiu miastach Polski – Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku – na starcie pojawią się pracownicy firm, aby pomóc osobom z niepełnosprawnością ruchową, także osobom po amputacji. Dochód z biegu zostaje przeznaczony na zakup protez lub innego zaopatrzenia ortopedycznego dla osób z niepełnosprawnością ruchową, a także na rehabilitację i w razie potrzeby na konsultacje psychologiczne dla podopiecznych Fundacji Poland Business Run oraz lokalnych stowarzyszeń i fundacji.

Źródło: http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/aktualnosci_polityka_spoleczna/Fundacja_Poland_Business_Run_oglasza_nabor_wnioskow_o_przyznanie_pomocy_finansowej_dla_osob_niepelnosprawnych_ruchowo/idn:16870.html

Zasiłek stały na „nowych zasadach” od 1.01.2017

W dniu 28 grudnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2174 została ogłoszona ustawa  z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

Ustawa wprowadza zmianę do art. 106 ustawy o pomocy społecznej regulując  warunki przyznawania zasiłku stałego osobom oczekującym na wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o przyznanie świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy.

W/w. osoby mogą złożyć w ośrodku pomocy społecznej wniosek o przyznanie zasiłku stałego, do którego dołączą potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o przyznanie świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy (np. renty). Ośrodek pomocy społecznej przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy i zawiesi postępowanie do czasu dostarczenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy, a w przypadku, gdy osoba nie będzie spełniała np. kryterium dochodowego, ośrodek pomocy społecznej odmówi przyznania zasiłku stałego.

Po otrzymaniu orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy, osoba ubiegająca się o zasiłek stały powinna złożyć orzeczenie w ośrodku pomocy społecznej w okresie 60 dni od jego otrzymania. Ośrodek  przyzna zasiłek stały wstecz od miesiąca, w którym złożono wniosek  o przyznanie zasiłku stałego wraz z wyżej wymienionym potwierdzeniem.

Złożenie orzeczenia po upływie 60 dni od dnia jego otrzymania będzie skutkować przyznaniem zasiłku stałego od miesiąca, w którym dostarczono orzeczenie.

W okresie oczekiwania na wydanie orzeczenia osoba będzie mogła otrzymywać świadczenie w postaci zasiłku okresowego z urzędu, bez konieczności składania wniosku o jego przyznanie. W ten sposób osoba spełniająca warunki do objęcia pomocą społeczną nie zostanie pozbawiona niezbędnych środków utrzymania.

Godziny przyjęć terapeutów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach informuje, iż
w miesiącu kwietniu 2017r. harmonogram pracy terapeutów
w Punkcie Konsultacyjnym przedstawia się następująco:

24.04.2017 Krystyna Michałów godz.10.00 – 14.00
25.04.2017 Krzysztof Dziadkiewicz godz. 13.00 – 16.00
1 2 3 4 5 6 8