Ostrzeżenie – jak odróżnić pracownika socjalnego z ośrodka pomocy społecznej od oszusta

Sprawdź na co warto zwrócić uwagę i jak rozpoznać oszusta:
  • osobę, która przychodzi sprawdzić sytuację trzeba poprosić o okazanie legitymacji  służbowej, ponieważ pracownik socjalny ją posiada,
  • w każdej gminie (mieście)  jest ośrodek pomocy społecznej, w którym można sprawdzić, czy osoba podająca się za pracownika socjalnego to faktycznie pracownik tej jednostki,
  • należy zwrócić uwagę, jaki dokument wypełnia osoba, która chce sprawdzić sytuację. Pracownik socjalny powinien mieć kwestionariusz  rodzinnego wywiadu środowiskowego, który wypełnia podczas wizyty u osoby(rodziny) razem z nią,
  • pracownik socjalny nie prosi o pokazanie oszczędności ani nie ustala miejsca, w którym ktoś je trzyma, w celu sprawdzenia czy są przechowywane w bezpieczny sposób,
  • pracownik socjalny nie prosi o kawę czy herbatę,
  • pracownik socjalny nie zaczepia ludzi na ulicy i nie proponuje możliwości otrzymania dofinansowania (np. dodatku mieszkaniowego), po sprawdzeniu sytuacji mieszkaniowej,
  • jeżeli ktoś nie chce rozmawiać z pracownikiem socjalnym nie musi wpuszczać go do  mieszkania (domu) , może odmówić rozmowy,
  • w razie wątpliwości i podejrzeń, że osoba, która się podaje za pracownika socjalnego nie jest nim należy zgłosić ten fakt policji.

    Źródło: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,9013,ostrzezenie-jak-odroznic-pracownika-socjalnego-z-osrodka-pomocy-spolecznej-od-oszusta.html

Ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzinna 500+ na kolejny okres 2017/2018

Ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzinna 500+
na kolejny okres 2017/2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy, który będzie obowiązywał w okresie od 01.10.2017r. do 30.09.2018r.

Wnioski będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Fabryczna 3
od 1 sierpnia 2017r. do 31 sierpnia 2017r. w następujących godzinach:

– w poniedziałek wtorek  w godzinach 6.30 – 14.30

– od środy do piątku w godzinach 6.30 – 13.00

                                                               od 1 września 2017r.

– w poniedziałek wtorek  w godzinach 7.30 – 15.30

– od środy do piątku w godzinach 7.30 – 13.00

Wnioski można również składać w formie elektronicznej przy wykorzystaniu platform ZUS, ePUAP, Emp@tia i bankowości elektronicznej.

Nowy okres świadczeniowy – świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Informujemy, że od 1 sierpnia 2017 r. rozpoczyna się nabór wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018 na fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne.

Nowy okres zasiłkowy na świadczenia z funduszu alimentacyjnego trwa
od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

Nowy okres zasiłkowy na świadczenia rodzinne trwa
od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r.

 

Wnioski będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Fabryczna 3
od 1 sierpnia 2017r. do 31 sierpnia 2017r. w następujących godzinach:

– w poniedziałek wtorek  w godzinach 6.30 – 14.30

– od środy do piątku w godzinach 6.30 – 13.00

 

                                                                           od 1 września 2017r.

– w poniedziałek wtorek  w godzinach 7.30 – 15.30

– od środy do piątku w godzinach 7.30 – 13.00

Wyżej wymienione wnioski mogą być składane również drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (empatia.mpips.gov.pl). Wniosek i załączniki do wniosku składane za pomocą systemu teleinformatycznego opatruje się:
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym lub za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Komunikat w sprawie wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zmiany od 1 sierpnia 2017 r.

W związku z uchwaleniem w dniu 7 lipca 2017 r. przez Sejm ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin uprzejmie informuję, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. wzory wniosków o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do ww. wniosków, nie będą już określane w formie powszechnie obowiązujących wzorów zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do odpowiednio ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W nowych rozporządzeniach wykonawczych do ww. ustaw, które zaczną obowiązywać od dnia 1 sierpnia 2017 r., zostanie określony – tak jak dotychczas – sposób i tryb postępowania oraz – co jest nowym rozwiązaniem – podstawowy zakres informacji, jakie mają zostać zawarte we wniosku o ustalenie prawa do ww. świadczeń oraz załączników.

W celu zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji ww. świadczeń, poniżej zostały zamieszczone przykładowe wzory wniosków oraz załączników zgodne z obowiązującym od 1 sierpnia 2017 r. stanem prawnym, zalecane do wykorzystania przez organy właściwe realizujące ww. świadczenia (w oparciu o zakres danych zawartych w ww. przykładowych i zalecanych do wykorzystania wnioskach i załącznikach, opracowane będą również funkcjonalności systemów dziedzinowych wykorzystywanych przez organy właściwe od dnia 1 sierpnia 2017 r.).

Istotne jest, że w związku z odmiennym stanem prawnym, który od 1 sierpnia 2017 r. regulował będzie przyznawanie ww. świadczeń na trwający jeszcze okres świadczeniowy/zasiłkowy 2016/2017 (w stosunku do stanu prawnego, który będzie obowiązywał również od dnia 1 sierpnia 2017 r., ale dotyczył będzie wniosków na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018), zostały zamieszczone obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2017 r., zarówno wzory wniosków na bieżący okres świadczeniowy/zasiłkowy 2016/2017, jak i na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018.

Jednocześnie należy podkreślić, że uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin będzie jeszcze przedmiotem prac Senatu. W przypadku ewentualnych zmian w ww. ustawie zamieszczone wzory wniosków i wzory załączników mogą ulec zmianie.

Niezwłocznie po zakończeniu procesu legislacyjnego i publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw RP ww. wzory wniosków i załączników zostaną opublikowane także w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Źródło: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Informacja w sprawie wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zmiany od 1 sierpnia 2017 r.

W związku z uchwaleniem w dniu 7 lipca 2017 r. przez Sejm ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin uprzejmie informuję, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. obowiązywały będą nowe wnioski (na okres zasiłkowy 2017/2018) o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Z uwagi na zaistniałą sytuację informuje, iż wnioski dostępne będą w tut. Ośrodku po 24 lipca 2017r. Po tym terminie wnioski odbierać będzie można osobiście w OPS oraz pobrać będzie można na stronie internetowej www.opsmalomice.pl

 

1 2 3 4 5 6 9