Program Pomocy Dzieciom

Program Pomocy Dzieciom został utworzony w 2013 roku i jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego oraz innych całodobowych, specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych podtrzymujących funkcje życiowe.

O stypendium mogą wnioskować rodziny, których dzieci nie ukończyły 25 roku życia. W sytuacji gdy stypendysta kontynuuje udział w programie, wówczas kryterium wiekowe nie obowiązuje. Jest to program stypendialny, co oznacza, że rodziny deklarują gotowość, by wykorzystać wszystkie własne możliwości pokonania trudności.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie https://www.spes.org.pl/co-robimy/program-pomocy-dzieciom

Źródło informacji: https://www.spes.org.pl/co-robimy/program-pomocy-dzieciommin

Realizacja zadań wynikających z ustawy „Za życiem”

Z dniem 1 stycznia br. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2016r., poz. 1860) oraz uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2016 r., poz. 1250). Program „Za życiem” jest programem kompleksowego wsparcia rodzin, w szczególności:

• wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

• opieki, w tym paliatywnej lub rehabilitacji dzieci,

• wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin w przypadku ciąży powikłanej,

• pomocy w zabezpieczeniu szczególnych potrzeb, w tym mieszkaniowych, rodzin z dzieckiem posiadającym stosowne zaświadczenie.

Istotną rolę będzie tutaj pełnił asystent rodziny, do zadań którego należy:

• wsparcie i towarzyszenie emocjonalne,

• zapoznanie kobiety w ciąży i/lub rodziny z Informatorem „Uprawnienia w ramach ustawy dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 16.02.2017 roku, dotyczącym możliwości wsparcia (przekazanie informacji i szczegółowe omówienie),

• opracowanie wspólnie z kobietą w ciąży i/lub rodziną indywidualnego katalogu możliwego wsparcia,

• koordynacja poradnictwa i wsparcia dla kobiet i/lub rodziny,

• występowanie przez asystenta rodziny w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów (z wyłączeniem świadczeniodawców) w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia.

Zadania asystenta rodziny wynikające z realizacji ustawy „Za życiem” zostały wpisane do ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 15 ust. 13a), jako głównej ustawy wyznaczającej rolę, zakres działań i organizację pracy asystentów.

Oprócz ww. działań rodzinie z dzieckiem, u którego zostanie zdiagnozowane ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalna choroba zagrażająca jego życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł.

Dodatkowe informacje na temat programu dostępne są na stronie:
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/

 

 

 

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

Tegoroczna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości odbędzie się w dniach od 20 do 26 lutego. Obchody „Tygodnia” są związane z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Mają one zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc, podkreślić potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

 

 

Grafik dyżurów

 

 

20.02.br

Poniedziałek

godz. 12:00 – 15:30

Terapeuta ds. uzależnień  

Krystyna Michałów

 

21.02.br.

Wtorek

godz. 8.00 – 10:00 i od 13.00 do 15.30

 

 

Przedstawiciel Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie

 

 

 

Agnieszka Kwiatkowska

 

22.02.br

Środa

godz. 12:00 – 15:00

 

Przedstawiciel OPS

Paweł Graf
 

23.02.br.

Czwartek

godz. 8.00 – 10:00

 

Przedstawiciel OPS

Monika Gałgus
 

24.02.br.

Piątek

godz. 8:00 – 11:00

 

Przedstawiciele OPS

 

 

Martyna Kubisiak

Paweł Graf

 

 

 

 

Porady udzielane są w pok. 200, 204, 205

Przetarg nieograniczony na posiłki dla osób dorosłych

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach informuje, iż na stronie http://opsmalomice.ssid.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/ zamieszczono przetarg nieograniczony na „Dostawę i wydawanie około 20.000 gorących posiłków składających się z dwóch dań, tj. zupy i drugiego dania w celu dożywiania osób dorosłych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach w 2017r.” realizowany ze środków finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach w obiekcie wskazanym przez Wykonawcę w mieście Małomice.

UWAGA

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, iż w zakładce przetargi- zapytanie ofertowe umieszczono zapytanie dotyczące świadczenia usług pogrzebowych na rok 2017.

Szczegóły na stronie : http://opsmalomice.pl/index.php/przetargi/zapytania-ofertowe/

1 2 3 4 5 6 7